ஆர்ய ஆனந்த் vs எஸ்.இப்ராஹிம் விவாதம்

நான் அனுமதித்தால் விவாதம் செய்யத்தயார் என்று ஆர்ய ஆனந்தும் இப்ராஹிமும் அறிவித்துள்ளதால் இந்த பக்கத்தை திறந்துள்ளேன்.

(என்னை ஒன்றும் கேட்காமலேயே இருவரும் சும்மா கத்தி (வாயில்தான்) சுத்திகொண்டிருக்கிறார்கள்.)

ஸ்டார்ட் மீயூஜிக்

Advertisements

354 thoughts on “ஆர்ய ஆனந்த் vs எஸ்.இப்ராஹிம் விவாதம்

  1. Dear Jenil,

    don’t know must so called many inventions of westerners really inventions eastern people. for eg, telegraph actually this is invented by jadesh chandra bose. Europeans are smart people to steal other hard work and put it paste their names.

  2. அல் குரான் ஏன்? யாருக்காக? எதற்க்காக கடவுளால் வழங்கப்பட்டது?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s